Ordlista

Användbara termer för bostadskarriären.

 

Här är några ord och uttryck som är bra att känna till när det gäller bostadsaffärer.

A
Allmän plats
Område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park. Regleras genom byggnadslagstiftningen.

Allmännyttigt bostadsföretag
Begreppet används i vardagligt tal för kommunalt helägda bostadsföretag. (Före 1991 definierades begreppet i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte.)

Amortering
Periodisk avbetalning på lån. Räntan ingår inte i amorteringen. Rak amortering är återbetalning i lika delar.

Amorteringsfrihet
Tidsperiod under vilken amortering inte behöver göras.

Amorteringstid
Tidsperiod under vilken amortering sker.

Andelslägenhet
Lägenhet som får disponeras genom äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan användningssrätten vara begränsad till en viss tid per år.

Annuitet
Konstant belopp som låntagare betalar terminsvis och som innefattar både ränta och amortering. Annuiteten kan gälla under hela avbetalningstiden eller del därav.

Annuitetslån
Lån där summan av ränta och amortering är lika stor under lånets löptid. Annuitetslån anges i procentsatser av ursprungsskulden. I början utgör räntan en större del av betalningen än amorteringen. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen.

B
Belåningsvärde
Ett belopp som ligger till grund för beviljande av kredit. Normalt bestäms beloppet utifrån ett reducerat marknadsvärde.

Besiktning
Genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Både säljaren och köparen kan anlita en besiktningsman som gör denna kontroll av bostaden.

Besittningsskydd
Skydd för hyresgäster mot oskälig uppsägning av hyresförhållande.

Biarea
Bruksarea för biutrymmen

Bindningstid
Tidsperiod där villkor som ränta och amortering är oförändrade i ett lån.

Biutrymme
Utrymme i anslutning till bostad som huvudsakligen inrättats för sidofunktioner till boendet t.ex. garage, förråd m.m.

Boarea
Bruksarea för boutrymmen.

Boendekostnad
Den totala kostnaden för att bo i en bostad, d.v.s. summan av driftskostnader, amorteringar och räntekostnader minus avdrag för ev. skattelättnader.

Borgen
Säkerhet för lån. Förbindelse av en eller flera personer (fysiska eller juridiska) att gentemot långivaren svara för låntagarens betalningar om denne inte kan betala själv.

Borgensman
Person (fysisk eller juridisk) som gått i borgen för annan persons skuld.

Borgenär
Fordringsägare (långivare)

Bostadsförening
Ekonomisk förening som registrerats före den 1 juli 1930 med ändamål att bereda sina medlemmar bostäder. Nybildning av bostadsföreningar kan inte ske. Det går dock att omregistrera dessa till bostadsrättsföreningar.

Bostadsinstitut
Kreditinstitut som ger krediter till bl.a. köp av fastigheter och bostadsrätter eller ny- och ombyggnad.

Bostadsrätt
Rättighet för medlem i en bostadsrättsförening att utan tidsbegränsning nyttja bostad eller annan lägenhet ägd av föreningen.

Bostadsrättsförening
Ekonomisk förening med syfte att i föreningens hus upplåta bostad eller annan lägenhet åt sina medlemmar utan tidsbegränsning.

Bottenlån
Fastighetslån mot säkerhet av panträtt, normalt inom ca 70% av fastighetens marknadsvärde.

Bruksarea
Area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.

Bruttoarea
Mätbar area, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan mätbar angiven begränsning.

Bundet lån
Lån där räntesatsen är fast under viss tid.

Byggnadstillbehör
Fast inredning och annat som tillhör byggnad och är avsett för stadigvarande bruk i byggnaden eller del av denna.

Byggnadstyp
Vid fastighetstaxering delas byggnader in i någon av följande byggnadstyper: småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad.

D
Detaljplan
Planinstitut som omfattar begränsade områden av en kommun. Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelse. Stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner.

Dolda fel
Fel i fastighet som varken köpare eller säljare rimligtvis kunnat upptäcka och för vilka säljaren ansvarar.

Driftkostnad
Periodisk utgift för att utnyttja en byggnads funktion t.ex. el, vatten, uppvärmning, sophantering, försäkring, fastighetsskatt, förvaltning och eventuell tomträttsavgäld. Driftkostnaden inkluderar moms.

E
Eget kapital
Restpost som utgör skillnaden mellan totalt fastighetskapital och lånat kapital.

Effektiv ränta
Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader t.ex. uppläggnings- och aviseringsavgifter uttryckt som årlig ränta på lånet.

Ekonomisk plan
Dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande upprättad för bildande och registrering av bostadsrättsförening. Om de ekonomiska förhållandena väsentligen ändras måste en ny ekonomisk plan upprättas och registreras.

Etagelägenhet
Bostadslägenhet i två våningar i ett flerbostadshus.

F
Fastighet
Ett bestämt markområde med eller utan bebyggelse på som är upptaget eller skall upptas i fastighetsregister såsom en självständig enhet. Till fast egendom hör tillbehören byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som placerats i eller ovan mark för stadigvarande bruk samt träd och andra växter. Vid fastighetstaxering jämställs byggnad på ofri grund med fastighet.

Fastighetsskatt
Statlig skatt på fastigheter. Nybyggda småhus (värdeår 1991 eller senare) är skattebefriade i fem år och sedan betalar man halv skatt de följande fem åren. Värdeåret bestäms vid fastighetstaxeringen och är normalt samma år som byggnaden kunde tas i bruk.

Fastighetstaxering
Bestämning av fastigheters skattepliktsförhållanden.

Förmånsläge
Summan av alla underliggande pantbrev plus det aktuella pantbrevet.

Förtidsinlösen
Lösa ett bundet lån innan villkorsperioden har gått ut.

G
Gemensamhetsanläggning
Anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa. (Regleras av anläggningslagen.)

Grundavgift
I ekonomisk plan angiven fördelning av bostadsrättsföreningens egna kapital på de olika bostadsrätterna.

Gäldenär
Låntagare

H
Handpenning
Den del av köpeskillingen som köparen betalar som förbetalning för att ”säkra” köpet. Betalning sker vid undertecknandet av köpeavtalet.

Hypotek
Säkerhet (pant)

Hypotekslån
Lån beviljat mot inteckningssäkerhet. Kallas även bottenlån.

Hyreshus
Vid fastighetstaxering avses hus som är inrättat till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. En byggnad med förrådsutrymme som ligger i anslutning till ett hyreshus och som behövs för verksamheten räknas också som hyreshus.

I
Inom, inomläge
Anger ett pantbrevs läge i förhållande till andra pantbrev.

K
Kapitalkostnad
Ränta och avskrivning på fastighetskapitalet.

Kontantinsats
Skillnaden mellan köpeskillingen och de lån som köparen övertar från säljaren eller nytecknar.

Konvertering
Förändring av lånevillkoren för bundet lån.

Kreditprövning
Kreditsökande granskas för att se om de uppfyller kraven för att få en kredit. Bl.a. kontrolleras återbetalningsförmågan och möjligheten att lämna säkerhet för den sökta krediten.

Köpebrev
Köpehandling som är underskriven av både säljare och köpare. Fungerar som ett slags kvitto på att de villkor som är angivna i köpekontraktet är uppfyllda. Det anger köpeskillingen och innehåller en bekräftelse på att viss fastighet överlåtits.

Köpekontrakt
Avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för säljare och köpare.

Köpeskilling
Den totala summa som betalas vid ett köp.

Köpeskillingskoefficient
Kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärde för en fastighet.

L
Likvid
Betalning

Likvidavräkning
Slutlig avräkning mellan säljare och köpare i en fastighetsaffär. Här framgår hur betalningen skett t.ex. genom övertagande av lån.

Likviddag
Den dag köparen måste betala fastigheten/den dag säljaren får pengarna för fastigheten.

Lokalarea
Bruksarea för lokalutrymmen.

Löseskilling
Ersättning för fastighet som exproprieras i sin helhet. Löseskillingen ska motsvara fastighetens marknadsvärde.

Lös egendom
All egendom som inte är fast t.ex. bilar, möbler och bostadsrätter.

M
Marknadshyra
Den mest sannolika hyran vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad.

Marknadsränta
Det allmänna ränteläget för upplåning i bank.

Marknadsvärde
Det mest sannolika priset för en fastighet eller bostadsrätt vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden.

Månadsavgift
Periodiserad (uppdelad) årsavgift för nyttjanderätten till bostadsrättslägenhet.

N
Nominell ränta
Ränta där hänsyn ej tagits till förändringar i penningvärdet t.ex. inflation under en period, vanligen ett år.

Nominellt värde
Värde uttryckt i löpande penningvärde.

Nyttjanderätt
Rätt att använda fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan inbegripa bl.a. arrende, hyra och tomträtt.

O
Obundet lån
Lån vars räntevillkor kan ändras under lånetiden.

Omsättningshyra
Lokalhyra baserad på andel av hyresgästens omsättning. Kombineras ofta med någon form av minimihyra för perioden.

Optionsrätt
Förhandsrätt till t.ex. förlängning av arrende- och hyresavtal.

P
Pant
Fast eller lös egendom som ställs som säkerhet för t.ex. ett lån.

Pantbrev
Handling som utfärdas som bevis på att inteckning i fastighet har skett till det belopp som anges i pantbrevet. Pantbrevet överlämnas till långivaren som pantsäkerhet för lånet. När lånet är betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren. Vid behov av nya krediter kan pantbrevet belånas på nytt. Pantbrevet följer fastigheten oavsett om den byter ägare. För nya pantbrev tar tingsrätten ut en skatt på 2% av beloppet samt en expeditionsavgift.

Panträtt
Rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran.

Pantsättning
Överlämnande av pant till kreditgivare som säkerhet för ett lån.

Pantvärde
Belåningsvärde. Det värde en långivare kan räkna med att få ut vid exekutiv försäljning. Används vid ansökan om lån med räntebidrag.

R
Rak amortering
Amortering med lika stort belopp vid varje förfallodag.

Real ränta
Ränta där hänsyn tagits till förändring i penningvärdet under en period.

Realvärde
Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet, uttryckt för en bestämd tidpunkt.

Revers
Skuldebrev som anger lånebelopp och -villkor.

Ränta
Avkastning på kapital eller kredittagarens ersättning för att få en kredit.

Räntebidrag
Författningsreglerad räntesubvention för ny- eller ombyggnad av bostäder.

Räntebindningsperiod
Villkorsperiod då räntesatsen är oförändrad (fast).

Ränteskillnadsersättning
Ersättning som kreditgivaren har rätt att ta ut av låntagare som förtidsinlöser en kredit med bunden ränta. Ränteskillnadsersättningen skall kompensera den ränteförlust som kreditgivaren gör.

Rörlig ränta
Räntan på lånet är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan.

S
Serielån
Långfristigt bottenlån, vars amorteringsplan är fastställd för hela lånetiden och där amorteringen ökar i en i förväg fastställd takt.

Skuldebrev
Skriftligt löfte att betala en penningsumma eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

Strimlade lån
Lån som antas av ägare av bostadsrätt mot säkerhet av pantbrev i bostadsrättsföreningens fastighet. Flera bostadsrättsinnehavare kan använda samma pantbrev som säkerhet för lån.

Säkerhet
Borgen, fast egendom eller lös egendom som kredittagaren lämnar för att minska kreditgivarens risk för förlust på krediten.

T
Taxeringsenhet
Egendom som skall taxeras för sig vid fastighetstaxering. Exempel på olika typer av taxeringsenheter är: hyreshus-, industri-, lantbruks- och småhusenhet.

Taxeringsvärde
Totalt värde för taxeringsenhet. Fastställs vid fastighetstaxering och avser att ligga till grund för beräkning av skatt m.m. Taxeringsvärdet skall bestämmas så att det motsvarar 75% av det genomsnittliga marknadsvärdet inom ett visst område.

Tillträdesdag
Den dag då köparen övertar det juridiska ansvaret för fastigheten eller bostadsrätten. Normalt skrivs också köpebrevet denna dag och den slutliga köpeskillingen betalas.

Topplån
Fastighetslån mot säkerhet i pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån.

Totalhyra
Bruttohyra inklusive kostnader för uppvärmning, vattenavgifter m.m.

U
Underhåll
Åtgärd för att bevara en byggnads ursprungliga funktion.

V
Värdering
Bedömning av fastighetens eller bostadsrättens marknadsvärde som görs av en godkänd värderingsman vid försäljning eller nybelåning.

Värdeutlåtande
Dokument som redogör för en bedömning av fastighetens marknadsvärde och vad som ligger till grund för bedömningen.

Å
Årsavgift
Summan av kostnader för kapital, drift och underhåll för en bostadsrättsförening uppdelat per bostadsrätt.

Ägarhypotek
Den del av ett pantbrevs belopp som inte används som säkerhet för lån. Uppkommer i regel genom amortering och tillfaller ägaren av fastigheten.

Ö
Övertagande
En ny låntagare övertar betalningsansvaret för ett lån till oförändrade villkor.

Övrig area
Bruksarea för övriga utrymmen, t.ex. driftutrymme, trappor och hissar.